Regulamin

Regulamin Kongresu Aglomeracji

 1. Organizatorem Kongresu Aglomeracji (dalej: KA) jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz (dalej: Organizator).
 2. W KA mogą wziąć udział osoby zaproszone przez Organizatora, a także osoby, które otrzymały od Organizatora mailową informację o pozytywnym rozpatrzeniu rejestracji dokonanej poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie https://kongresaglomeracji.pl/rejestracja.
 3. Rejestracja na KA trwa do 31.05.2023.
 4. Po rejestracji przez formularz zgłoszeniowy uczestnik otrzyma automatycznie wygenerowanego maila informującego o skutecznym wypełnieniu formularza. Mail nie jest jednoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem rejestracji na Kongres.
 5. Organizator poinformuje osobę rejestrującą się na bezpłatne uczestnictwo w KA o wynikach rejestracji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia (z wyłączeniem osób rejestrujących się na KA w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rejestracji udziału w KA bez podania przyczyny.
 7. KA będzie transmitowany na kanale YouTube portalu Latarnik Kaliski.
 8. Uczestnictwo w części merytorycznej KA (miejsca na widowni w trakcie paneli dyskusyjnych) jest bezpłatne. Catering, strefa VIP, bankiet oraz miejsca noclegowe dostępne są dla osób, które nabyły bilety uczestnictwa.
 9. Bilety uczestnictwa podzielone zostały na trzy kategorie:

  a) Bilet STANDARD – możliwość uczestnictwa w jednym dniu Kongresu, dostęp do strefy VIP, wyżywienie (647 zł netto);

  b) Bilet PREMIUM – możliwość uczestnictwa w jednym dniu Kongresu oraz w bankiecie, dostęp do strefy VIP, wyżywienie (897 zł netto);

  c) Bilet VIP – możliwość uczestnictwa w dwóch dniach Kongresu oraz w bankiecie, dostęp do strefy VIP, wyżywienie (997 zł netto).

 10. Po rejestracji w formularzu i wyborze typu biletu, Organizator w przeciągu 5 dni wyśle do uczestnika dokument proforma zawierający dane zamawiającego podane w formularzu zgłoszeniowym. Dokument zostanie wysłany na maila podanego w formularzu. Płatność winna zostać dokonana w przeciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu proforma, jednak nie później niż do dnia 02.06.2023. W przypadku braku dokonania płatności Organizator poinformuje osobę zgłaszającą się do udziału w KA o anulowaniu rejestracji.
 11. Po zarejestrowaniu wpłaty uczestnik, który poprosił o to w formularzu zgłoszeniowym, otrzyma mailowo fakturę VAT.
 12. Płatnikiem jest podmiot wskazany przez zamawiającego w formularzu.
 13. W przypadku zgłoszenia uczestnika przez inną osobę, Organizator przyjmuje, że dana osoba posiada stosowne upoważnienie i działa w imieniu osoby zgłaszanej.
 14. Chęć rezygnacji z udziału w KA uczestnik winien zgłosić mailowo, wysyłając maila na adres kongres@latarnikkaliski.pl. Uczestnik otrzyma zwrot środków za zakup biletu w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 22.05.2023. Po tym terminie opłata ulega zwrotowi jedynie w przypadku chęci rezygnacji w przeciągu 24 godzin od daty płatności za bilet.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego podczas rejestracji w dniu Kongresu.
 16. Uczestnik, rejestrując się na KA, wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w celu promocji oraz dokumentacji wydarzenia.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie poniesione przez uczestnika w trakcie KA, włączając w to zgubione bądź skradzione rzeczy.
 18. Reklamacje uczestników winny zostać przesłane drogą mailową na adres kongres@latarnikkaliski.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty zakończenia KA.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie KA ogłoszonym na stronie internetowej www.kongresaglomeracji.pl.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca KA z przyczyn od niego niezależnych. Organizator nie pokrywa wówczas kosztów poniesionych przez osoby zarejestrowane na KA.
 21. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn zależnych od Organizatora, uczestnikom przysługuje zwrot kosztów za bilety uczestnictwa wymienione w pkt. 9.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w KA uczestników, którzy łamią zasady przyjęte w niniejszym Regulaminie.
 23. Administratorem danych osobowych uczestników KA jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 26, 62-800 Kalisz. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora można kontaktować się poprzez maila kongres@latarnikkaliski.pl.
  Dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa osoby prawnej, stanowisko) będą przetwarzane:

  a) w celach niezbędnych do realizacji KA, w tym weryfikacji spełnienia wymogów opisanych w niniejszym regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz

  b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  c) w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.6. ust. 1 lit a) RODO.

 24. Odbiorcami danych osobowych Uczestników KA mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem, w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora usług (np. hotel, drukarnia).
  Dane osobowe uczestników KA będą przechowywane/przetwarzane przez okres:

  a) w odniesieniu do Uczestników, których udział został potwierdzony przez Organizatora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji KA,

  b) w przypadku osób korzystających z wydarzeń towarzyszących, dodatkowo odpłatnych – przez 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie uczestnictwa w takim wydarzeniu,

  c) w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – przez 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.

 25. Uczestnik KA ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w KA.
 26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na stronie www.kongresaglomeracji.pl. Wszelkie zmiany w jego treści obowiązują od momentu ich publikacji na ww. stronie internetowej